Clubraad

Het betaald voetbal van Willem II is ondergebracht in Willem II Tilburg BV. De BV die wordt geleid door een professionele directie met statutaire bevoegdheden staat onder toezicht van een adviserend en controlerend orgaan: de Raad van Commissarissen.

Naast Willem II Tilburg BV bestaat een afzonderlijke stichting die de aandelen van de club bezit. Deze stichting geeft certificaten van aandelen met zeggenschapsrechten uit aan direct bij de club betrokken organen en personen die daarmee bepaalde bevoegdheden hebben. De certificaathouders zijn verenigd in de clubraad.

Het hoogste orgaan binnen de Betaald Voetbal Organisatie is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke bestaat uit het bestuur van de Stichting, de Raad van Commissarissen en de directie.

In de clubraad nemen vertegenwoordigers vanuit diverse gremia plaats. Op deze wijze wordt enerzijds gewaakt over de clubcultuur en vindt een stevige verankering van de club plaats in de Tilburgse samenleving. De clubraad bestaat uit 20 vertegenwoordigers waarvan er vier worden afgevaardigd namens “de supporters”, evenredig verdeeld over Stichting KingZine en de Supportersclub.

Voor een overzicht van alle vertegenwoordigers zie de website van Willem II:
Organisatie Willem II

Tot de belangrijkste taken en bevoegdheden van de clubraad behoren onder andere het benoemen van bestuursleden van het Stichtingsbestuur en het goedkeuren van benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen van de betaald voetbal organisatie. Bovendien verleent de clubraad al dan niet goedkeuring aan de jaarrekening en aan mogelijke wijziging van de statuten, clubnaam, logo, tenue en/of de clubkleuren. Daarnaast heeft de clubraad inspraak bij het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse begroting.

Bepaal de agenda!
Wil je iets vragen of voorstellen aan een van de supporters die namens jou in de clubraad zitten stuur dan een mail naar bestuur@tilbo.com