Officieel verslag clubraadvergadering

4
772

Bij deze delen we, na het communiqué van vannacht, graag het officiële volledige verslag van de clubraadvergadering die gisteren heeft plaatsgevonden:

————————————–

Aanwezig: Clubraad, Stichtingsbestuur.

Verhinderd: Barbara Buster (gemachtigde: Fons de Kok), Kees Govers (gemachtigde: Robert Hoofs), René Wesdorp (gemachtigde: Deny Dijkgraaf), Marc Willems.

Persruimte Koning Willem II Stadion.

20.00 uur.

Opening

Voorzitter Paul Gerritse heet de aanwezigen welkom.

Aan de agenda wordt door de voorzitter een agendapunt toegevoegd: Oproep van het Stichtingsbestuur.

Toehoorder Pieter Jansen van ‘Willem II Betrokken’ is aanwezig in de on- juiste veronderstelling dat hij ook was uitgenodigd. Na beraad wordt in goed overleg met Pieter besloten dat hij deze buitengewone bijeenkomst niet zal bijwonen maar de volgende reguliere vergadering uiteraard weer wel.

Er zijn drie ingekomen stukken, te weten twee berichten van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en een bericht van directeur Berry van Gool.

Mededelingen

Fons de Kok wordt welkom geheten als nieuw lid, namens de Suppor- tersclub Willem II. Secretaris Hans Kamerbeek meldt volledigheidshalve dat Fons, naast zijn reguliere baan, parttime werkzaam is voor het kantoor van Kamerbeek.

Verhouding CR-SB in het conflict tussen SB-RvC

De voorzitter van het Stichtingsbestuur houdt een uitvoerige presentatie. Hij wordt geflankeerd door de twee andere leden van het bestuur. Chronologisch en aan de hand van diverse documenten en correspondentie waaruit wordt geciteerd, wordt verslag gedaan van de relatie met de Raad van Commissarissen en wordt de handelwijze van het bestuur richting Clubraad toegelicht.

Tijdens en na de presentatie vindt uitvoerig en kritisch debat plaats tussen Clubraad en bestuur. De vergadering wordt vervolgens 1,5 uur geschorst ten behoeve van overleg door de Clubraad buiten aanwezigheid van het bestuur.

Aan het slot wordt vastgesteld of de leden van de Clubraad thans voldoende zijn geïnformeerd door het bestuur. Een meerderheid van de leden beaamt dit. Een deel van de leden acht zich niet voldoende geïnformeerd, en is van mening dat ook de Raad van Commissarissen moet worden gesproken. Dit met een tweeledig doel, te weten een betere oordeelsvorming en de hoop dat het bijdraagt aan een spoedige en goede oplossing.

Vervolgens wordt, buiten aanwezigheid van het bestuur, ter stemming gebracht een voorstel om het vertrouwen uit te spreken in het bestuur. De secretaris merkt op dat er geen voorstel vooraf is geagendeerd en dat de vergadering ook niet voltallig is, daarom kunnen op deze vergadering geen besluiten worden genomen. Het voorstel om het vertrouwen uit te spreken in het bestuur wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. Nadat het bestuur weer bij de vergadering is aangesloten, wordt het hier- van in kennis gesteld.

Oproep van het Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur doet richting de leden van de Clubraad, waaronder de “tegenstemmers” van zojuist, een dringende oproep om te komen tot verbinding, eenheid, vertrouwen en samenwerking. Over kampen heenkijken, dit alles ten behoeve van onze club Willem II.

Rondvraag

Gerard van Laarhoven vraagt het bestuur wat het nu gaat doen. Het bestuur meldt dat er nog geen besluit is genomen maar dat een en ander een vervolg krijgt en dat daarover vanzelfsprekend verantwoording aan de Clubraad voor wordt afgelegd.

Sluiting

De Agendacommissie zal meteen na de vergadering een communiqué opstellen en doen uitgaan. De voorzitter sluit de vergadering om 01.15 uur onder dankzegging aan allen.

nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
maxtrash
Lid
maxtrash

Fijn dat het volledige verslag wordt gedeeld, maar feitelijk staat daar niet veel meer in dan dat de clubraadt het bestuur steunt…

RA_ke
Lid
RA_ke

Volgens BD stemden 13 leden voor en wilden 3 eerst de RvC horen.
Klopt die verhouding? Zo ja, waarom is dat niet opgenomen in bovenstaand verslag.
En wat is de overweging van de CR om de RvC niet te horen voordat een besluit genomen wordt?

Dirruk
Gast
Dirruk

Waarom moet dat vermeld worden? Er is met meerderheid van stemmen besloten het Stg. Bestuur te steunen. Dat is toch voldoende informatie. Of wil jij exact weten wie de 3 tegenstemmers zijn?

De RVC heeft alle leden in een uitgebreide brief voor de vergadering op de hoogte gebracht van hun standpunten in de crisis.

RA_ke
Lid
RA_ke

Of de CR in grote meerderheid heeft besloten, of dat ze ernstig verdeeld is, dat maakt nogal een verschil. Daarom begrijp ik niet dat BD wel een aantal aangeeft, maar in het officële stuk hierboven daar niets van wordt vermeld.

Een persoonlijke toelichting heeft veel meer impact dan een brief.
Als er mensen in de CR een mondeling toelichting willen over zoiets belangrijks als het functioneren van RvC en Stichtingsbestuur, dan vind ik het bijzonder dat zoiets weggestemd wordt.