Busreglement

 1. Aanmelden voor een busreis kan uitsluitend via tilbo.com/webshop.
 2. Bij aanmelding is aanmelder verplicht om zijn voor- en achternaam, mailadres en (mobiel) telefoonnummer in te vullen.
 3. Bij aanmelding is aanmelder verplicht om akkoord te gaan met het bus reglement. Zonder akkoord is het niet mogelijk om aan te melden.
 4. Een busreis gaat pas door bij een bepaald aantal inschrijvingen. Bij een tekort aan inschrijvingen behoudt de organisatie zich het recht voor de busreis te annuleren. Eventuele betalingen worden dan terugbetaald.
 5. De organisatie behoudt zich het recht om personen te weigeren.
 6. Inschrijving is strikt persoonlijk. Bij afmelding of verhindering is aanmelder verplicht de kosten voor de bus te betalen. Reeds betaalde kosten worden alleen terugbetaald als in overleg met de organisatie de vrijgevallen plek opnieuw gevuld kan worden.
 7. Tijdens een busreis van stichting KingZine is het niet toegestaan te roken. Stichting KingZine conformeert zich daarbij aan de wettelijke bepaling dat er in touringcarbussen niet gerookt mag worden.
 8. Het gebruik van drugs, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Bij drugsgebruik, behoudt de organisatie zich het recht voor deze personen uit de bus te verwijderen.
 9. Het openen van de dakluiken is ten strengste verboden.
 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk lichamelijk letsel, vermiste of gestolen goederen.
 11. Op last van de lokale autoriteiten kunnen tijdens busreizen aanvullende of andere regels gelden.
 12. KingZine verkoopt op deze reizen fris- en alcoholische (18+) dranken a €. 1,50 per consumptie. De organisatie behoudt zich het recht voor om de drankprijzen aan te passen. Bij drankmisbruik behoudt de organisatie zich het recht voor deze personen uit de bus te verwijderen. Verder bepaald de thuisspelende club of er sprake is van drankmisbruik en of toegang tot het stadion ontzegd wordt. De organisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.
 13. Eventuele gemaakte kosten als gevolg van schade, vernieling, diefstal en/of vandalisme worden op de veroorzaker verhaald. De organisatie doet in dat geval altijd aangifte bij de politie.
 14. De organisatie behoudt zich het recht voor de reglementen te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande melding hierover. Wijzigingen van het busreglement worden bekend gemaakt via de vaste kanalen van Stichting KingZine.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 16. Deelname aan de busreizen geschiedt te allen tijde op eigen risico.
 17. Stichting KingZine zal conform de wettelijke regels geen bier verkopen aan personen onder de 18 jaar, busbegeleiders hebben bij twijfel het recht om naar legitimatie bewijs te vragen.

Waarom een busreglement?
Stichting KingZine organiseert (met enige regelmaat) busreizen naar uitwedstrijden van Willem II. Deze organisatie brengt veel werk, tijd en geld met zich mee. Daarnaast brengt de organisatie ook verantwoordelijkheid met zich mee.

De organisatie is in het geval van een stichting hoofdelijk aansprakelijk bij calamiteiten, schade, diefstal of andere negatieve gebeurtenissen. Omdat stichting KingZine uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, willen wij de verantwoordelijk graag laten waar deze thuis hoor. Om onze aansprakelijkheid te waarborgen, is bovenstaand busreglement opgesteld. Wij willen jullie via deze weg ook laten weten dat rondom de busreizen foto’s gemaakt worden welke op tilbo.com geplaatst worden. Alleen bij zwaarwegende redenen zullen wij foto’s van de site verwijderen. Neem hiervoor contact op met info@tilbo.com

Los van het reglement doen wij een beroep op het gezonde verstand van degene die met stichting KingZine meereizen. Wij doen het allemaal voor een doel, Willem II.