De structuur van de club en het conflict: Hoe zit het ook alweer?

15
2333

Aan de Goirleseweg gaan ze rollebollend over straat. RvC maakt ruzie met AD. TD staat in het kamp van RvC. SB kan niet overweg met RvC en wenst het vertrouwen op te zeggen in de RvC, maar heeft hiervoor wel toestemming nodig van de CR die vanavond een extra vergadering hebben. Voor de meeste supporters is dit een ver van ons bed-show. De meeste zal het duizelen. Daarom – zonder een kant te kiezen in het conflict – een korte uitleg over de structuur van de club, de poppetjes die hier bij horen en de kern van het conflict.

organisatiestructuur
Willem II is een besloten vennootschap (B.V.). De club heeft twee directeuren, Berry van Gool (algemeen directeur) en Joris Mathijsen (technisch directeur). De directie houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Berry en Joris nemen de uitvoerende taken voor hun rekening.

De directie wordt gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is de toezichthouder van de directie. De Raad van Commissarissen beoordeelt dan ook het functioneren van de directie en kan besluiten dat afscheid van een directeur moet worden genomen.
De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit Jack Buckens (voorzitter), Roland Hermans, Jan van der Laak, Jan Scheerlinck en Ruud Vreeman.

Waar veel clubs een externe eigenaar hebben, is Willem II nog baas in eigen huis. De aandelen van de B.V. Willem II zijn in handen van de Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg. Het doel van de Stichting is als volgt in de statuten verwoord:
het inrichten in in stand houden v an het betaald voetbal in de stad en regio Tilburg, op een voor die stad en regio passend niveau ten faveure van supporters, ondernemers en stad en regio zelf.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen:
Paul Gerritse (voorzitter), Mark Heerkens en Ivo de Brouwer.
De stichting is dan ook feitelijk eigenaar van de club.

Ten slotte kent Willem II een clubraad. De stichting heeft certificaten van aandelen met zeggenschapsrechten uitgegeven aan bij de club betrokken personen. Deze zijn verenigigd in de clubraad. De clubraad is dan ook een onderdeel van de stichting. In de clubraad zijn supporters, sponsors, oud-spelers, vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste en de amateurvereniging Willem II vertegenwoordigd. Namens de supporters zitten twee personen namens Stichting KingZine en twee personen namens de supportersclub in de clubraad.

De Willem II-clubraad benoemt het stichtingsbestuur, kan dit bestuur ontslaan met een meerderheid van 2/3e.

Zaken die het clubbelang raken, moeten worden goedgekeurd door de clubraad. Denk hierbij aan het goedkeuren van de jaarrekening,een naams-, logo-, of clubkleurwijziging en het goedkeuren van voorstellen tot het benoemen van leden van de Raad van Commissarissen.

De clubraad komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. Naar aanleiding van de ontstane crisis vindt vanavond een extra clubraadvergadering plaats. De clubraad heeft niet de mogelijkheid om partij te kiezen door bijvoorbeeld Berry van Gool of de Raad van Commissarissen weg te sturen. Het enige dat de clubraad kan doen, is zich uitspreken over de handelwijze van het Stichtingsbestuur in deze kwestie. Om die reden zijn vanavond – anders dan bij reguliere clubraadvergaderingen – de Raad van Commissarissen en directie niet aanwezig. Wanneer het Stichtingsbestuur na vanavond nog het vertrouwen heeft van de clubraad, dan is de kans groot dat door het Stichtingsbestuur het vertrouwen in de Raad van Commissarissen wordt opgezegd. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot het vertrek van de Raad van Commissarissen.

conflict
Waar is het nu fout gegaan? Het voert veel te ver om hier alle ins en outs en standpunten van partijen die betrokken zijn bij het conflict te behandelen. Kern van het conflict
ligt in een al langer sluimerende onvrede en onderliggende irritatie tussen het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is van oordeel dat het Stichtingsbestuur (en dan met name de voorzitter) zich naar buiten toe prestenteert als de voorzitter van de club, terwijl dit voorbehouden zou zijn aan de directie en dat het stichtingsbestuur met de statuten in de hand te strikt is met de bevoegdheden van de diverse gremia. Het Stichtingsbestuur op haar beurt vindt dat de Raad van Commissarissen zich bepaalde bevoegdheden toe-eigent, die zij niet heeft.

De irritatie is tot uitbarsting gekomen op 1 juni 2018 toen de Raad van Commissarissen aan Berry van Gool heeft medegedeeld dat het vertrouwen in hem is opgezegd. Het Stichtingsbestuur heeft inhoudelijk niets over dit oordeel van de Raad van Commissarissen te vinden, maar kan wel iets vinden over het traject dat de Raad van Commissarissen hierbij volgt. Het Stichtingsbestuur is van mening dat het oordeel om afscheid te nemen van Berry van Gool (veel) te kort door de bocht is en dat dit de club veel geld zal kosten (aan afkoopsommen). Naar aanleiding van het besluit van de Raad van Commissarissen heeft het Stichtingsbestuur overwogen om het vertrouwen op te zeggen in de Raad van Commissarissen.

Achter de schermen zijn vervolgens vele gesprekken gevoerd, waarna een bevriezing is afgesproken tot september 2018 om zo de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet in gevaar te brengen. Net na deze afspraak heeft de media lucht gekregen van de crisissituatie en heeft het BD over het conflict bericht. Dit is voor enkele clubraadleden aanleiding geweest om een extra clubraadvergadering aan te vragen. In aanloop naar deze extra vergadering van vanavond zijn de stellingen verhard. Er wordt op de man en via de media gespeeld. Dit leidt tot een onomkeerbare conflictsituatie die niet pas in september kan worden opgelost. De situatie is op dit moment zo dat het duidelijk dat er koppen gaan rollen. Diverse betrokkenen zullen niet meer met elkaar verder kunnen. Welke koppen precies gaan rollen, zal de toekomst leren.

Al met al ligt de oorzaak van het conflict veel dieper dan een discussie over het functioneren van de algemeen directeur. Iedereen kan een oordeel hebben over het fucntioneren van Berry van Gool, maar hij wordt nu ten onrechte onderdeel van het conflict. Dat de ontstane situatie schadelijk is voor de club behoeft geen toelichting. Het is dan ook van groot belang dat het conflict zo snel mogelijk uit de wereld is.

15 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments